โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ (อักษรย่อ ม.ป.)

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – เหลือง

คำขวัญของโรงเรียน
“รักสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน”

ปรัชญาโรงเรียน
“นัตถิ ปัญญา สมา อาภา” แสงใดสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เอกลักษณ์ “จัดกระบวนการเรียนรู้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


อัตลักษณ์ “กิจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นวิถีพอเพียง”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพญาสัตบรรณ

นโยบายโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

         เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ดำเนินไปด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงกำหนดนโยบายจัดการศึกษา ของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ดังนี้

         ๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

         ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพเพื่อให้ สามารถนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน มีสุขภาพกาย และพลานามัยสมบูรณ์ ปลอดสิ่งเสพติด มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม

         ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

         ๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามสติปัญญา ความสามารถ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

         ๖. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

         ๗. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

         ๘. พัฒนาส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดทำวิจัยในโรงเรียน

         ๙. ส่งเสริมให้มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

         ๑๐. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพทางการศึกษา